Algemene Voorwaarden Reddle zoals van toepassing op alle overeenkomsten en offertes;

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).
1.2 Website: www. en alle overige sites die bij Reddle geregistreerd staan;
1.3 Klant: de persoon met wie Reddle een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.4 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Reddle en Klant.
1.5 Webhosting: Dienst van Reddle waarbij Reddle een ruimte van de server aanbiedt aan Klant voor het opslaan van informatie, afbeeldingen of andere inhoud die toegankelijk is via een website. Ook zorgt de webhosting dat er e-mails binnenkomen op een bepaald domein. Expliciet: E-mailverkeer is onderdeel van de webhosting. Domein registratie is niet onderdeel van de webhosting.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Reddle van Diensten aan of ten behoeve van Klant.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij Reddle geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Reddle door een derde aan Klant worden geleverd.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Reddle en Klant zijn overeengekomen.
2.4 Reddle wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop)voorwaarden van Klant van de hand.
2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Reddle en Klant zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.6 Reddle is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.
2.7 De Algemene Voorwaarden die op het moment van overeenkomst op de website (www.reddle.nl) staan, zijn geldig voor de overeenkomst.

 

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Reddle zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle prijsopgaven door of vanwege Reddle gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door Reddle schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand doordat een Klant een dienst aanschaft via de webshop van Reddle of door schriftelijke overeenstemming (dit kan zowel in de vorm van e-mail, brieven, Facebook enz.)
3.4 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
3.5 Opgegeven termijnen voor de levering door Reddle van Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.6 Mocht Reddle gebruik maken van goederen/diensten van derden die een licentie bevatten, zal Reddle altijd in het bezit zijn van deze licentie, tenzij door Reddle schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.7 Het ontbindingsrecht van artikel 7:46d BW is niet van toepassing op Diensten, waaronder de hosting pakketten aangezien de specificaties door Klant worden aangeleverd.
3.7 De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd die is overeengekomen tussen Reddle en Klant.
3.8  De overeenkomst wordt automatisch verlengd met dezelfde contractduur zoals die oorspronkelijk is afgesproken. Met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, voorafgaand aan de einddatum van de contractperiode. Gebeurt dit niet, dan loopt de overeenkomst automatisch door met dezelfde contractduur.
3.9 Opgegeven termijnen voor de levering door Reddle van Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.10 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Reddle eigenaar van alle rechten van het intellectuele eigendom op de door haar ontwikkelde werken (waaronder begrepen maar niet beperkt tot websites en de daarop geplaatste content – niet afkomstig van Klant – zoals look&feel, teksten, foto’s, filmmateriaal). Reddle maakt gebruik voor de ontwikkeling van websites gebruik van de open source software WordPress. Hierop is de GPL licentie van toepassing. Reddle is derhalve geen eigenaar van de rechten op deze software.
3.11 Reddle heeft het recht om op ontwikkelde websites een link te zetten naar de website van Reddle met de tekst “Ontwikkeld door Reddle”. Deze link wordt geplaatst in de footer (onderkant van de website) van de ontwikkelde websites.

 

Artikel 4 Domein registratie

4.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van domeinnaam en/of IP-adressen. Reddle vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
4.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant en de Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart Reddle tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anonieme domeinnamen.
4.3 Indien de klant de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft bij Reddle, heeft Reddle ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden.
4.4 Bij een anonieme domeinregistratie blijft de klant verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaalt worden op klant.
4.5 Reddle behoud het recht om de anonieme domeinnaam te wijzigen naar de klant gegevens.
4.6 Klant is verplicht om bij beëindiging van de domein registratie (dus geen verlenging van een bepaald domein), dit 1 maand voor de verloopdatum aan te geven bij Reddle. Als dit niet gebeurt, zullen eventueel gemaakte kosten verhaalt worden op de klant. Dit is een uitzondering op artikel 3.8.
4.7 Verhuiscodes worden op het verzoek van Klant altijd door Reddle geleverd, tenzij Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet. Artikel 8.5 treedt dan in werking.

 

Artikel 5 Webhosting

5.1 Reddle heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. Reddle is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.
5.2 Reddle is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.
5.3 Het is Klant niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
g. het verspreiden van computervirussen;
h. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
5.4 Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
5.5 Reddle is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Klant met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Reddle alle schade ten gevolge van de overtreding door Reddle of door derden geleden te vergoeden. Dit zal gebeuren zonder voorafgaande waarschuwing, maar wel met een opgave van de reden(en) naar de Klant. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, danwel verrekend:
a. indien Klant het gestelde in de artikelen 5.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
b. indien (een onderdeel) van de site van Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van Reddle;
c. indien blijkt dat Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
d. indien blijkt dat Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
5.6 Reddle oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Reddle aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
5.7 Klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen.
5.8 Indien Klant de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is Reddle gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Het standaard nacalculatie tarief is EUR 0,25 per GB.
5.9 Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Reddle draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
5.10 Reddle is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
5.11 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
5.12 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.
5.13 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.
5.14 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
5.15 MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat Reddle vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.
5.16 Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy.
5.17 DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.

 

Artikel 6 Buitengebruikstelling

6.1 Reddle heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Reddle niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
6.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Reddle toestemming heeft van het bevoegde gezag.

 

Artikel 7 Prijzen en tarieven

7.1 Alle door Reddle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
7.2 Alle door Reddle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
7.3 Reddle is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen.
7.4 Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van Reddle.
8.2 Klant dient de facturen van Reddle te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
8.3 Alle betalingen door Klant aan Reddle worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Klant, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.
8.4 Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
8.5 Indien Klant enige factuur van Reddle niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
8.6 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is 1% rente per maand verschuldigd.
8.7 Indien Klant nalatig blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel 9.6, te voldoen, is Klant aanmaningskosten van € 35,- exclusief BTW verschuldigd.
8.8 Bij uitblijvende betaling zal Reddle de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Reddle geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 238,- inclusief BTW.
8.9 Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant zijn bezwaren uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum aan Reddle kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Reddle een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.

 

Artikel 9 Beëindiging

9.1 Klant dient de overeenkomst conform artikel 3.7 danwel artikel 7.4 op te zeggen. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren.
9.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Reddle geleverde Diensten, tenzij Reddle terzake deze Diensten in verzuim is.
9.3 Reddle is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
1. Klant in staat van faillissement is verklaard;
2. Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
3. Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
4. Reddle redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
9.4 Reddle is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, danwel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 5.
9.5 In geval van ontbinding overeenkomstig het vorige leden heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Reddle is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Reddle weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Reddle is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de relatie tussen Klant en Reddle of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de relatie met Reddle.
10.2 Iedere aansprakelijkheid van Reddle voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst en/of verminking of verlies van data.
10.3 Klant vrijwaart Reddle voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde diensten van of middels Reddle. Hieronder valt ondermeer, doch niet uitsluitend een boete van de Stichting Internet Domein Registratie voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.
10.4 Indien en voor zover Reddle jegens Klant in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is, komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag ten hoogte van de overeenkomst en ten hoogste € 150,-.
10.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade die Reddle mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
10.6 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan Reddle. Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant of Reddle daarvan ten gevolge lijdt.

 

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 Klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
11.2 Op verzoek van Klant zal Reddle de door Reddle verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail openbaren en/of wijzigen.

 

Artikel 12 Geschillen

12.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist Reddle.
12.2 Alle geschillen tussen Reddle en Klant worden beheerst door Nederlands recht.
12.3 Ieder geschil tussen partijen ter zake van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, of onderhandelingen over een overeenkomst, zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

 

Download Algemene Voorwaarden